“Wie het meerdere mag, mag ook het mindere” – Deel 2 van 2

In mijn vorige blog heb ik beschreven dat bepaalde financiële ondernemingen, in het bijzonder banken en verzekeraars, meer wettelijke mogelijkheden hebben om verschillende soorten Wft-activiteiten te verrichten. Beleggingsondernemingen hebben deze mogelijkheden in principe niet, terwijl de vergunningsvoorwaarden en doorlopende vereisten in bepaalde gevallen gelijk zijn. Dit is het geval bij aanbieders van beleggingsobjecten en cryptoactivadienstverleners. …

“Wie het meerdere mag, mag ook het mindere” – Deel 1 van 2

In bepaalde gevallen mag een financiële onderneming ook producten en diensten verlenen die gerelateerd zijn aan andere Wft-vergunningen. Een voorbeeld is art. 2:97 lid 1 onder a Wft. Dit artikel bepaalt dat in een bankvergunning kan worden toegestaan dat ook beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten mogen worden verricht, de zogenoemde bankbeleggingsondernemingen. Een dergelijke mogelijkheid dient uiteraard te …

Compliant ten aanzien van cybersecurity, privacy en data-protectie?

De afgelopen decennia heeft talrijke technologische innovaties gebracht, waarbij onder meer commerciële producten en/of diensten worden ontwikkeld die gebruik maken van data. Deze data bevat steeds meer dusdanige persoonsgegevens die onder andere gedragingen en gedachten van personen blootleggen, waardoor niet meer lichtzinnig afgevraagd kan worden of het verzamelen van deze data een inbreuk op de …

De werking van FATCA in Europa

Amerika en Eritrea behoren tot de landen die op basis van burgerschap belasting heffen, de zogenoemde diasporabelasting. De grondslag voor deze Amerikaanse belastingheffing is de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Doordat deze wet van toepassing is op Amerikaanse burgers, waarbij het niet uitmaakt waar zij zich in de wereld bevinden, gaat het in dit …

Europa: bescherming voor klokkenluiders

In april 2019 is vanuit Europa nieuwe regels voorgesteld om klokkenluiders in de EU beter te beschermen na het melden van maatschappelijke misstanden. De belangrijkste uitgangspunten van dit initiatief zijn het bieden van betere bescherming aan klokkenluiders en de mogelijkheid om misstanden te melden via verschillende kanalen. Lees verder op: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190410IPR37529/nieuwe-regels-voor-de-bescherming-van-klokkenluiders of op: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0398-AM-155-155_EN.pdf   …

Trustkantoren, doelvennootschappen en integriteitsrisico’s

De Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt 2014) beoogt een raamwerk te schetsen voor de integere bedrijfsvoering van trustkantoren. Trustkantoren hebben een inspanningsverplichting om de integriteit van henzelf te bewaken tegen zowel interne- als externe risico’s. Als de cliënt van een trustkantoor een doelvennootschap is en deel uitmaakt van een groep, dan …

Ondernemingen en klokkenluiders

In deze blog richt ik mij op de interne meldingsprocedure van organisaties. Klokkenluiders kunnen met deze procedure intern melding doen van misstanden. Ik beschrijf in het kort de verplichting voor ondernemingen om een interne procedure in te stellen op grond van het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. Vervolgens richt ik mij op de al bestaande wet- …

Klokkenluiders

Sinds mijn vorige blog over het wetsvoorstel voor de bescherming van klokkenluiders, zijn rondom dit onderwerp een aantal berichten verschenen. Zo was in mei een artikel te lezen in het FD over een aantal organisaties die verontrust waren over de onafhankelijkheid van de adviseurs en onderzoekers van het Huis. Onder meer Transparency International en VNO-NCW …

Biometrie

Op 29 juli verscheen het bericht dat de ING bank de eerste Europese bank is die biometrische technieken gaat toepassen via een app. Klanten van ING kunnen via de app toestemming geven voor al hun geldtransacties door middel van stemherkenningstechnieken. Volgens verschillende berichten zal het gebruik van biometrische technieken in de komende jaren toenemen. Het gebruik van …

Een niet geslaagde opnametransactie

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 3 juni 2015, nr. 2015 – 164   Feiten Een consument heeft een bedrag van € 750,00 willen opnemen, maar zij meent dat deze opnametransactie niet gelukt is. Achteraf blijkt dat de bank een bedrag van         € 750,00 en een bedrag van € 4,50 (verwerkingskosten) van haar rekening …